Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


               1.           Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego polskaledowa.pl (zwanego dalej: „sklepem internetowym”).

               2.           Właścicielem sklepu internetowego i jednocześnie administratorem danych jest DE-ELCO Dymitr Lewandowski, ul. Krótka 3, 41-100 Siemianowice Śląskie, NIP: 6261933455, zwana dalej DE-ELCO.

               3.           Dane osobowe zbierane przez DE-ELCO za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

               4.           DE-ELCO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających sklep internetowy.


§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna


               1.           DE-ELCO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

               2.           Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

                   a)           rejestracji konta w sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

                   b)           składania zamówienia w sklepie internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

               3.           W przypadku rejestracji konta w sklepie internetowym, Klient podaje:

                   a)           adres e-mail;

                   b)           imię i nazwisko;

                   c)            numer telefonu.

               4.           Podczas rejestracji konta w sklepie internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.

               5.           W przypadku składania zamówienia w sklepie internetowym, Klient podaje następujące dane:

                   a)           adres e-mail;

                   b)           dane adresowe:

                           1)           kod pocztowy i miejscowość;

                           2)           ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

                   c)            imię i nazwisko;

                   d)           numer telefonu.

               6.           W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

                   a)           firmę Przedsiębiorcy;

                   b)           numer identyfikacji podatkowej NIP.

               7.           Podczas korzystania ze sklepu internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

               8.           Przekazanie danych osobowych do DE-ELCO jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta Klienta, a w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.


§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?


               1.           Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta DE-ELCO przy prowadzeniu sklepu internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności podlegają poleceniom DE-ELCO co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) lub samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

                   a)           Podmioty przetwarzające. DE-ELCO korzysta z dostawców usług, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie DE-ELCO. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu oraz usługi księgowe;

                   b)           Administratorzy. DE-ELCO korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

               2.           Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

               3.           Dane osobowe Klientów przechowywane są:

                   a)           W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez DE-ELCO tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić DE-ELCO i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi pięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

                   b)           W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez DE-ELCO tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi pięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

               4.           W przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

                    a) firmie kurierskiej;

                    b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);

                    c) firmie Poczta Polska S.A..

               5.           W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

               6.           W przypadku skierowania żądania DE-ELCO udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


§ 3 Mechanizm cookies, adres IP


               1.           Sklep internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez DE-ELCO na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej sklep internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez DE-ELCO produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających sklep internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w sklepie internetowym.

               2.           DE-ELCO wykorzystuje dwa typy plików cookies:

                   a)           Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

                   b)           Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

               3.           DE-ELCO wykorzystuje cookies własne w celu:

                   a)           uwierzytelniania Klienta w sklepie internetowym i zapewnienia sesji Klienta w sklepie internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

                   b)           analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

               4.           Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów sklepu internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

               5.           Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

                   a)           przeglądarka Internet Explorer;

                   b)           przeglądarka Microsoft EDGE;

                   c)            przeglądarka Mozilla Firefox;

                   d)           przeglądarka Chrome;

                   e)           przeglądarka Safari;

                   f)            przeglądarka Opera.

               6.           Sklep internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. DE-ELCO nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.


§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą


               1.           Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

                   a)           Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił DE-ELCO;

                   b)           cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody;

                   c)            cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez DE-ELCO zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

                   d)           cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem DE-ELCO może świadczyć jedynie za zgodą.

               2.           Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO

                   a)           Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli DE-ELCO przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług DE-ELCO, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności sklepu internetowego oraz ułatwienie korzystania ze sklepu internetowego.

                   b)           Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i DE-ELCO nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

               3.           Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

                   a)           Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

                   b)           Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

                           1)           dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

                           2)           wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

                           3)           wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

                           4)           dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

                           5)           dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu DE-ELCO podlega.

               4.           Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

                   a)           Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. DE-ELCO nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

                   b)           Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

                           a.           gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas DE-ELCO ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

                           b.           gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

                           c.            gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

                           d.           gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

               5.           Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

                   a)           Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

                           a.           uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

                           b.           uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

                           c.            uzyskać kopię swoich danych osobowych.

               6.           Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

                   a)           Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

               7.           Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

                   a)           Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

               8.           W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, DE-ELCO spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – DE-ELCO nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

               9.           Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

               10.         Klient ma prawo żądać od DE-ELCO przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

               11.         Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło


               1.           DE-ELCO zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta Klienta w sklepie internetowym. DE-ELCO stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z wiodących firm światowych w zakresie szyfrowania i bezpieczeństwa danych przesyłanych przez sieć Internet.

               2.           W przypadku, gdy Klient posiadający konto w sklepie internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. DE-ELCO nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w sklepie internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego w sklepie internetowym, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

               3.           DE-ELCO nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.


§ 6 Zmiany Polityki Prywatności


               1.           Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym DE-ELCO poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

               2.           Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@de-elco.pl

               3.           Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2018 r.WIĘCEJ INFORMACJI O COOKIES >>>

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 11 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-05-02
Świetny sklep z bardzo dobrymi cenami ekpresowa ,wysyłka ,bardzo fajnie i sprawnie wygląda przebieg całej tranzakcji od kupna poprzez jej zakończenie ,ponadtto sklep cały czas monitoruje przebieg zamównienia jednocześnie będąc w porozumieniu i bieżącym informowniu klienta ,wszystko ma się na tacy mówiąc kolokwialnie ...myślę że jeszcze tu wróce JESTEM BARDZO Zadowolony SuperSklep...
2022-07-08
Takiej obsługi życzę wszystkim rozpoczynającym pracę w każdej branży z klientem. Krystyna
pixel